Regulamin

 

Statut Przedszkola Niepublicznego Słoneczko Centrum Edukacji i Zabawy  

I Postanowienia ogólne

1. Przedszkole „Słoneczko” zwane dalej „przedszkolem”

 jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Aleksandrę Kabat-Baran.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzebnicy ul. Ks.Dz.W.Bochenka 26

3. Organem Prowadzącym przedszkole  jest Aleksandra Kabat-Baran,

 prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Słoneczko Centrum Edukacji i

 Zabawy Aleksandra Kabat-Baran ul. Ks.Dz.W.Bochenka 26, 55-100 Trzebnica

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

5. Przedszkole działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r.

z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

• Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


• Niniejszego Statutu.

•  Wpisu do ewidencji placówek oświatowych. 

 

II Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania

przedszkolnego, koncentrując się na:

• wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich

możliwościami rozwojowymi,

• udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej,

• umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i

językowej,

• sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości

przedszkola,

• wspomaganie rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowaniu dzieci.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących

 

obszarów edukacyjnych:

• poznawanie i rozumienie siebie i świata,

• nabywanie umiejętności poprzez działanie,

• odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

• budowanie systemu wartości.

3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku

dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących

warunków lokalowych, a w szczególności:

• zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dzieci w przedszkolu

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

• zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym

jak i psychicznym.

III Organy przedszkola

 Organami przedszkola są:

1. Dyrektor przedszkola, który kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W przypadku

nieobecności dyrektora w placówce, może go zastępować wyznaczona przez niego osoba.

2. Właściciel przedszkola odpowiada za stronę finansową placówki. 

 

IV Organizacja przedszkola

 1.Przedszkole prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach.

Przy ul.  Ks.Bochenka 26 w Trzebnicy funkcjonuje  oddziała przedszkolny  z dwoma grupami:

– grupa 3-4 latków, do której mogą być przyjęte dzieci po ukończeniu  2,5 roku życia
oraz
– grupa 4-5 latków , do której mogą być przyjęte dzieci po ukończeniu 3,5 lat


Przy ul. Ogrodowej 1 w Trzebnicy funkcjonuje oddział żłobkowy przyjmujący dzieci od 1 roku do 3 lat.

1.      Do oddziału przedszkolnego uczęszczać będzie łącznie do 39 dzieci.

2.      Do oddziału żłobkowego uczęszczać będzie łącznie do 28 dzieci.
 

3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia pracy przedszkola, uwzględniający

zasady higieny i wymagania zdrowotne uczestników zajęć.

4. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez organ prowadzący przedszkole, w porozumieniu z

nauczycielami i rodzicami.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala szczegółowy rozkład dnia.

6. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę

programową wychowania przedszkolnego.

7. Czas trwania zajęć, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym wynosi 5godzin dziennie.

8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ

Prowadzący, które są podane do wiadomości rodzicom/opiekunom prawnym.

9. Przedszkole pracuje w godzinach: od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

    W zależności od potrzeb czas pracy przedszkola może być zmieniony.

10. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne.

11. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca i nie

podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Opłata pobierana jest przez 12 miesięcy w roku.

12. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z

wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Organ Prowadzący.

 Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

 Opłata podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, jeśli jego nieobecność została wcześniej zgłoszona zgodnie z wyznaczonym terminem.

13. W oddziale przedszkolnym odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe.


 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Organizacja zajęć dodatkowych ustalana jest przez Organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy lub w podgrupach kilkuosobowych lub indywidualnie.  Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów oraz rodziców lub innych pełnoletnich członków rodziny dziecka .

14. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę dostępności.

15. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola ustala Organ Prowadzący.

16. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodzica

(opiekuna prawnego) „karty zgłoszenia” oraz wpłacenie opłaty wpisowej zgodnie z

obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest opłatą jednorazową i nie podlega zwrotowi.

Rodzic zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do

wpłaty zadatku wg obowiązującego cennika, który zostanie rozliczony w czesnym

 za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka. W przypadku rezygnacji z usług

przedszkolnych z winy Rodzica, zadatek nie podlega zwrotowi.

17. Rodzice ponoszą koszty za obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka.

18. Przedszkole  nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w

odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze

zdrowiem dzieci (m.in.) szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach.

W przedszkolu nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa.

i nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie, bez

zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Oddział żłobkowy będzie dodatkowo wspierany wykwalifikowaną opieką pielęgniarską.

 

 V Nauczyciele 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z

obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

• planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno–wychowawczej zgodnie z programem,

• wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,

• prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w

przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek,

• dbałość o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń,

• prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• realizacja zaleceń organu prowadzącego i osób kontrolujących,

 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i

nauczania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich wychowanków w celu:

• poznania potrzeb rozwojowych dzieci,

• ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci np. poprzez współpracę z psychologiem i logopedą

• włączenia rodziców (prawnych opiekunów) w działalność przedszkola.

 

 VI Wychowankowie przedszkola

 Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w

szczególności prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego,

• szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,

• życzliwego i podmiotowego traktowania,

• ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

• poszanowania jego godności osobistej,

• poszanowania własności,

• opieki i ochrony,

• partnerskiej rozmowy na każdy temat,

• akceptacji swojej osoby. 

 

VII Rodzice 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania

wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

-zajęcia adaptacyjne

-wycieczki

-festyny

-występy i programy artystyczne

– zebrania grupowe,

-rozmowy indywidualne z osobą prowadzącą i nauczycielem,

-nowoczesne formy przekazu informacji drogą elektroniczną: facebook, strona internetowa

– kącik dla rodziców

 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

• przestrzeganie niniejszego statutu,

• respektowanie ustaleń dyrektora przedszkola,

• wzmacnianie wysiłków przedszkola skierowanych na wszechstronny rozwój każdego dziecka

• informowanie dyrektora i nauczycieli o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka

• zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,

• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby

zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

• terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

• niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

4. Rodzice mają prawo do:

• zapoznania się z realizowanym programem (zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN) oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu,

• uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

• uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz

sposobu udzielania dziecku pomocy i wsparcia,

• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

•  wyrażenia opinii na temat współpracy z placówką w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej na koniec roku.

 

VIII Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

1. Wpłaty czesnego dokonywane przez rodziców /prawnych opiekunów.

2. Dotacja z budżetu gminy Trzebnica

3. Innych środków pozyskiwanych przez przedszkole

 

IX Postanowienia końcowe

1. Przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków:

• zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole co najmniej przez 1 miesiąc

• nieobecność dziecka w przedszkolu przez ponad dwa tygodnie bez zgłoszenia tego

faktu w przedszkolu,

• zachowanie dziecka zagraża życiu lub zdrowiu pozostałych dzieci

 • nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego statutu.

 

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

3. Organ prowadzący zobowiązany jest do udostępnienia statutu pracownikom przedszkola,

rodzicom i osobie nadzorującej pracę przedszkola.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 16.05.2016 r.